TBC GENERALFORSAMLING

 
 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
 
Ordinær generalforsamling finder sted én gang årligt og skal afholdes inden udgangen af september måned.
 
Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst en måneds varsel, ved opslag med dagsorden,
på klubbens hjemmeside, samt øvrige platforme.
 
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling,
skal være formanden for bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Godkendt referat fra den ordinær generalforsamling gøres tilgængeligt på klubbens hjemmeside,
senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse. 
 

NYHEDER

Banner